Kerkberichten

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

8 december: geen Mis

VieringenPosted by Bram 02 Dec, 2018 18:38
Op zaterdag 8 december vervalt de Mis van 18.00 uur i.v.m. de bisschopswijding van Mgr. Smeets in Roermond.

Gulden Mis

VieringenPosted by Bram 02 Dec, 2018 18:38
De advent is een vergeten liturgische periode. Voordat wij het ons realiseren branden alle vier de kaarsen van de adventskrans. Om deze liturgische periode iets meer onder de aandacht te brengen wordt op zaterdag 15 december om 7:00 u ’s ochtends een Gulden Mis opgedragen in de paterskerk.
De Gulden Mis is een speciale H. Mis ter nagedachtenis aan de blijde verwachting van de H. Maagd Maria. Naar eeuwenoude traditie wordt de H. Mis vroeg in de ochtend (om 7:00 u) opgedragen in een oerdonkere kerk die slechts verlicht wordt door een zee van kaarslicht. U bent van harte uitgenodigd om samen met andere parochianen deze bijzondere H. Mis ter ere van Onze Lieve Vrouw te vieren en op deze manier u voor te bereiden op de komst van de Vredevorst met Kerstmis.
Achterin de kerk vindt u alle informatie over de Gulden Mis op 15 december.

Afscheid deken Smeets + Wijding

VieringenPosted by Bram 02 Nov, 2018 16:45

Volgende week zal onze deken, monseigneur Smeets, afscheid nemen van Venray. Dit afscheid zal plaatsvinden op zondag 11 november. Een paar dagen later verhuist hij naar Roermond, om zich voor te kunnen bereiden op zijn bisschopswijding op 8 december.

Vanwege het afscheid zullen Mis van half tien (9.30 uur) in de Grote Kerk en de de Mis van elf uur (11.00 uur) in de Paterskerk komen te vervallen. De gezinsmis in de Grote Kerk van 11.00 uur gaat wél door.

In plaats van twee ochtend-hoogmissen, is er één gezamenlijke plechtigheid om 14.00 uur ’s middags in de Grote Kerk. Aansluitend daaraan is er een afscheidsreceptie in Anno ’54. U bent daarvoor allemaal van harte welkom. Onze deken verzoekt om géén cadeaus mee te brengen: die heeft hij bij zijn jubileum vorig jaar al ontvangen.

Met betrekking tot de wijding op 8 december nog het volgende. Vrijwel alle plaatsen in de kathedraal zullen gereserveerd zijn. Wie dus zonder kaartje naar de kathedraal gaat voor de wijding, zal waarschijnlijk geen plaats krijgen – misschien zelfs geen sta-plaats.

Het kerkbestuur is op dit moment aan het inventariseren hoeveel parochianen uit Venray mee zouden willen gaan naar Roermond naar de wijding op 8 december om 10.30 uur. Daarna wordt in overleg met het bisdom bekeken of er voor al deze mensen een plaats zal worden gereserveerd of dat er geloot zal worden.

Wie interesse heeft om mee te gaan, kan zich daarom inschrijven middels de lijsten die achter in de kerken liggen. Daarmee kunt u zich voorlopig inschrijven. Nog niet is gezegd dat u daadwerkelijk een plek zult krijgen. Dat wordt later bekend gemaakt.

De inschrijving sluit op zondag 4 november. (Morgen / vandaag) dus!

U kunt overigens aangeven hoe u naar Roermond wilt gaan: óf op eigen gelegenheid óf met een bus, geregeld door het kerkbestuur.

Over de opvolging van deken Smeets is nog niets bekend. Zodra dat concreet wordt, informeren wij u uiteraard. Vooralsnog zullen de vieringen in de beide Venrayse kerken gewoon doorgaan.Vieringen rond Kerstmis

VieringenPosted by Bram 05 Dec, 2017 21:13
Bijgevoegd de vieringen rond Kerstmis

Vieringen Allerheiligen en Allerzielen

VieringenPosted by Bram 25 Oct, 2017 22:46
In de Paterskerk is er op Allerheiligen, 1 november, om 18.00 uur een plechtige heilige Mis met Samenzang.
Op Allerzielen, 2 november, is er eveneens om 18.00 uur een heilige Mis, opgeluisterd door het Venrays Gregoriaans Koor.

Hemelvaart

VieringenPosted by Bram 20 May, 2017 15:11

Op de vooravond van Hemelvaart (woensdag 24 mei) is er in de Paterskerk een Heilige Mis om 18.30 uur. (voorgaande jaren was dit wel eens 18.00 uur; dit jaar dus 18.30 uur).

Op Hemelvaartsdag is er een heilige Mis om 11.00 uur.Vastenactie 2017

AlgemeenPosted by Bram 10 Mar, 2017 15:45

Zorgboerderij voor getraumatiseerde vrouwen in Nepal

Vorig heeft vastenaktie in de gemeente Venray een gift gevraagd voor een zorgboerderij in Kalika, centraal Nepal. Deze regio is voor een groot deel verwoest door de recente grote aardbeving. Deze zorgboerderij is opgezet om door geweld getraumatiseerde vrouwen een veilige omgeving te bieden. Begeleiding, creatieve therapie en meewerken met de dagelijkse activiteiten op de zorgboerderij is gericht op het weer zelfstandig functioneren van deze vrouwen. De zorgboerderij wil tegelijkertijd de traditionele biologische manier van boeren weer terugbrengen in de dorpsgemeenschap en zo meehelpen aan de wederopbouw van Kalika. De lokale overheid stimuleert Kopila Nepal in dit werk.

De Venrayse Marjo Jenniskens ondersteunt en begeleidt dit project. Mede door de steun van Vastenactie zijn de doelen van 2016 gerealiseerd; de zorgboerderij is een feit geworden.

Wat is er in 2016 gebeurd?

Vastenactie 2016 heeft in Venray centrum en de kerkdorpen het mooie bedrag van 12000 Euro opgebracht. Dit bedrag is in zijn geheel aan de zorgboerderij in Kalika overgemaakt. Er is het afgelopen jaar veel mee tot stand gebracht. Er is een geitenstal gebouwd met inmiddels zes gezonde geiten. De vrouwen van de zorgboerderij verzorgen deze geiten zelf. Verder lopen er ook een tiental kippen rond, die hun eigen kostje bij elkaar scharrelen. Daarnaast is een aanvang gemaakt met het kweken van jonge koffie plantjes. Dit loopt prima. Als ze groot genoeg zijn, worden ze verkocht aan de andere bewoners van Kalika, die inmiddels een training hebben ontvangen hoe koffie te telen. Zo ontstaan er eigen inkomsten voor de zorgboerderij. De groenteteelt loopt, maar is nog voornamelijk gericht op zelfvoorziening. Iedereen draagt daaraan bij met ploegen, zaaien, mesten, water geven, onkruid wieden enzovoort. De laatste aankoop is een koe. Direct na de bouw van de stal is zij gekomen. Zij levert veel melk voor de bewoners. Binnenkort zal een deel van de melk ook verkocht gaan worden.

Doelen voor 2017

De zorgboerderij staat er, en alle middelen om de zorgboerderij te draaien zijn aanwezig. Er is echter nog niet genoeg geld om vaste kosten als huur, eten en kleding te dekken. Het doel is de eigen inkomsten verder te vergroten om dan kostendekkend te zijn.

Verder wordt in 2017 de kwaliteit van de begeleiding verbeterd. Daarvoor is personeel nodig. Het salaris van een boer, een sociaal medewerker en de huismoeder zal moeten worden betaald.

Er zal dit jaar ook een herhalingscursus worden gegeven op het gebied van dierenmanagement en bevorderen van bodemvruchtbaarheid.

Momenteel worden met de huidige activiteiten nog niet alle onkosten gedekt. Daarom vraagt vastenaktie ook dit jaar weer uw financiële steun voor dit project. We hopen in 2017 op voldoende giften om de zorgboerderij in Kalika grotendeels financieel zelfstandig te maken.Aswoensdag

VieringenPosted by Bram 27 Feb, 2017 17:53
Op Aswoensdag is de H. Mis in de Paterskerk om 18.00 uur.

Uiteraard bent u ook welkom in onze buurkerk. Daar is om 9.00 en om 19.15 uur een Heilige Mis.

Next »